Gevangenisstraf en beroepsverbod van 5 jaar wegens belastingfraude met een nadeel van 4,5 miljoen euro

Verdachte wordt ervan verdacht dat zij samen met een medeverdachte via hun bedrijven jarenlang belasting hebben ontdoken door valse aangifte omzetbelasting te doen, het daarmee bespaarde geld heeft witgewassen en gebruik heeft gemaakt van valse inkoopfacturen om daarmee invoerrechten en antidumpingheffingen te ontduiken. Volgens de Rechtbank hebben verdachte en de medeverdachte diverse vennootschappen opgericht. Zij …

Meer lezen

Verdachte heeft controlemogelijkheid fiscus met zijn handelen ernstig bemoeilijkt en krijgt daarvoor een voorwaardelijke gevangenisstraf

Aan verdachte wordt tenlastegelegd dat hij opzettelijk geen deugdelijke administratie heeft gevoerd, waardoor te weinig belasting is geheven. Het Hof stelt vast dat verdachte opzettelijk heeft nagelaten een administratie overeenkomstig de daaraan bij of krachtens de belastingwet gestelde eisen te voeren. Meer concreet is niet voldaan aan die administratieplicht, omdat er onjuiste verkoopfacturen in de …

Meer lezen

Hof acht suppletieplicht in strijd met nemo-teneturbeginsel en ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging

Aan verdachte wordt tenlastegelegd dat hij – als medepleger – opzettelijk onjuiste belastingaangifte heeft gedaan en opzettelijk niet heeft voldaan aan de verplichting om alsnog zo spoedig mogelijk bij wijze van suppletie de juiste en volledige inlichtingen te verstrekken. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de vennootschappen in de tenlastegelegde periode in financiële …

Meer lezen

Antidumpingrechten komen in mindering op douanewaarde bij naheffing bij een DPP levering indien koper te goeder trouw heeft gehandeld

Aan belanghebbende, de rechtsopvolger van A BV, zijn UTB’s uitgereikt voor de naheffing van douanerechten en UTB’s voor de naheffing van antidumpingrechten. Deze zien op transacties van A BV, waarbij bevestigingsmiddelen werden geïmporteerd met opgave van preferentiële oorsprong Indonesië waarbij Form A certificaten van oorsprong zijn overlegd. Deze bevestigingsmiddelen werden geleverd onder de leveringsvoorwaarde DDP. …

Meer lezen

Vertegenwoordiger terecht aangewezen als douaneschuldenaar ondanks afwezigheid van eigendom en betrokkenheid bij transacties

A heeft als direct vertegenwoordiger van belanghebbende en o.b.v. een door belanghebbende afgegeven volmacht 13 aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van biodiesel. De biodiesel was gekocht door D SA, een Zwitserse vennootschap verbonden met belanghebbende die de goederen wilde invoeren in de EU. De aangiften zijn gedaan met preferentiële oorsprong Noorwegen, …

Meer lezen

Boeten van in totaal € 170.000 wegens overtredingen van het Besluit prudentiële regels Wft en de Wwft in beroep gehandhaafd

DNB heeft aan eiseres, een betaalinstelling, meerdere bestuurlijke boeten opgelegd van in totaal € 170.000. Volgens DNB beschikte eiseres in de periode 1 juli 2014 tot en met 27 augustus 2015 niet over een onafhankelijke en effectieve compliance functie (artikel 21 Besluit prudentiële regels Wft). DNB heeft eiseres hiervoor een bestuurlijke boete van € 50.000 …

Meer lezen

AFM teruggefloten door het CBb

In 2012 heeft de AFM een lange lijst met namen van beleidsbepalers van financiële ondernemingen aan de Belastingdienst verstrekt met het verzoek of deze personen gebruik hadden gemaakt van de inkeerregeling. Op basis van de gegevens van de Belastingdienst heeft de AFM aan twee beleidsmakers van twee financiële ondernemingen die van de inkeerregeling gebruik hadden …

Meer lezen

Accountant negeert informatieverzoeken van de Nba en wordt uit het register geschrapt

Betrokkene is als openbaar accountant werkzaam in zijn eigen praktijk. Het kantoor van betrokkene werd onderworpen aan een periodiek kwaliteitsonderzoek. De uitkomst van dat onderzoek was dat betrokkene niet voldeed aan de gestelde eisen. Betrokkene moest zich in een persoonlijk gesprek komen verantwoorden. Na dit gesprek heeft betrokkene de Nba laten weten dat hij de …

Meer lezen

Waarschuwing voor achterhouden poststukken van derden

Betrokkenen zijn werkzaam bij kantoor [X]. In 2017 heeft kantoor [X] de accountants-administratie en belastingadviespraktijk van kantoor [Y] overgenomen via een activatransactie. Voordien was één van de betrokkenen werkzaam bij kantoor [Y]. Kantoor [X] heeft hierbij ook de postbus overgenomen en voortgezet. Kantoor [X] heeft vanaf de verhuisdatum de post van [Y] laten doorzenden naar …

Meer lezen

Verantwoording pensioenbate in verkeerd jaar leidt niet tot hogere belastingheffing; vergrijpboete wordt vernietigd

Belanghebbende is een houdstermaatschappij. De inspecteur heeft aan belanghebbende een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting over het jaar 2010 opgelegd met een vergrijpboete van 50% hetgeen neerkomt op € 39.177. In geschil is onder meer of de vergrijpboete terecht en tot het juiste bedrag is opgelegd. De vergrijpboete is opgelegd omdat het volgens de inspecteur aan (voorwaardelijk) opzet …

Meer lezen