Auteur: admin

Hof ziet geen reden om geen bewijskracht toe te kennen aan niet-verifieerbare onderzoeksresultaten

Belanghebbende en inspecteur waren het oneens over de oorsprong van knoflook ingevoerd door belanghebbende, waarbij de inspecteur stelde dat deze niet uit Pakistan maar uit China kwam. Hij baseerde zich hierbij op onderzoek verricht door een Amerikaans overheidslaboratorium dat had vastgesteld dat de knoflook vanwege metaalsporen voor waarschijnlijk meer dan 99% overeenkwam met uit China afkomstige knoflook. De resultaten van dit onderzoek waren echter niet-verifieerbaar en de vraag is aldus of de onderzoeksresultaten voldoende zijn om de inspecteur te doen slagen in de op hem rustende bewijslast.

Het Hof doet in deze verwijszaak uitspraak nadat al eerder door de Hoge Raad prejudiciële vragen zijn gesteld aan het HvJ EU over de inbreng als bewijs van onderzoeksuitkomsten die niet inzichtelijk of achteraf controleerbaar zijn door belanghebbende. Het HvJ EU (C-437/13, Unitrading) kwam tot de conclusie dat art. 47 EU-handvest in principe zich niet verzet tegen niet-verifieerbare onderzoeksresultaten als bewijsmateriaal, mits het doeltreffendheids- en gelijkwaardigheidsbeginsel werd geëerbiedigd.

Nadat het vaststond dat voormelde beginselen niet waren geschonden en de onderzoeksresultaten in principe als bewijs mogen dienen, benoemde het Hof een deskundige en kwam het op grond van diens bevindingen tot de conclusie dat er geen aanleiding was om geen bewijskracht toe te kennen aan de onderzoeksbevindingen van het Amerikaanse laboratorium, ook al zijn die zelf niet inzichtelijk of controleerbaar gemaakt. Belanghebbende is in de gelegenheid geweest om tegenonderzoek te doen uitvoeren op nog beschikbare monsters maar heeft ervoor gekozen dit niet te doen op grond van omstandigheden die voor haar rekening komen. Het Hof is van oordeel dat belanghebbende voorts voldoende gelegenheid heeft gehad om effectief commentaar te leveren op de bevindingen van het onderzoek.

Hof Amsterdam 30 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:421

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:421

Schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel leidt tot vernietiging naheffingsaanslag BPM

Belanghebbende heeft geen aankondiging van een naheffingsaanslag bpm ontvangen van de inspecteur en is aldus niet in de gelegenheid gesteld om vooraf haar opmerkingen kenbaar te maken. Het standpunt van belanghebbende dat de naheffingsaanslag daarom nietig is, vat de Rechtbank op als een beroep op het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel. De BPM als zodanig is geen regeling die uitvoering geeft aan het Unierecht, maar omdat er sprake is van de import van een auto uit een andere EU-lidstaat valt deze naar het oordeel van de Rechtbank onder het toepassingsbereik van art. 110 VWEU en is een beroep op het verdedigingsbeginsel mogelijk.

Het verdedigingsbeginsel brengt met zich mee dat de inspecteur verplicht is belanghebbende in de gelegenheid te stellen om zijn opmerkingen kenbaar te maken voordat de naheffingsaanslag wordt opgelegd. Deze mogelijkheid is niet geboden, maar de inspecteur stelt dat dit niet nodig was nu belanghebbende zelf heeft verzocht om oplegging van de naheffingsaanslag. De inspecteur beroept zich er in wezen op dat belanghebbende met haarverzoek afstand heeft gedaan van haar verdedigingsrecht. De Rechtbank gaat hier niet in mee, omdat er geen blijk is gegeven van een duidelijke en ondubbelzinnige afstandsverklaring. Het aanslagverzoek alleen kan niet worden opgevat als een dergelijke verklaring.

Nu er sprake is van een schending van het verdedigingsbeginsel, kan deze schending vernietiging van de naheffingsaanslag tot gevolg hebben indien het besluitvormingsproces van de inspecteur m.b.t. de naheffingsaanslag zonder de schending een andere afloop zou kunnen hebben gehad. De Rechtbank stelt dat (mede) gelet op de verlaging van de naheffingsaanslag door de inspecteur in de beroepsfase de besluitvorming een andere afloop zou hebben kunnen gehad en vernietigt de gehele naheffingsaanslag.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 februari 2018, ECLI:NL: RBZWB:2018:429

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2018:429

UTB’s niet vernietigd ondanks schending van het beginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging

Eiseres heeft met toepassing van een preferentiële tariefmaatregel aluminiumwielen uit Maleisië ingevoerd, waarbij na een onderzoek van de OLAF bleek dat deze goederen van Chinese niet-preferentiële oorsprong waren. De Douane heeft bij het kenbaar maken van het voornemen om UTB’s op te leggen het rapport niet verstrekt waarop men zich baseerde en tevens niet alle annexen in alle zaken verstrekt.

In geschil is of het beginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging is geschonden en zo ja, of dit dient te leiden tot vernietiging van de UTB’s. De Rechtbank is van oordeel dat door het niet verstrekken van het rapport en alle annexen in alle zaken verweerder eiseres de mogelijkheid heeft ontnomen haar standpunt kenbaar te maken over de elementen waarop de bedragen van de navorderingen zijn gebaseerd. Hierdoor is er sprake van een schending van de rechten van de verdediging, welke leidt tot nietigverklaring van het besluit wanneer deze procedure zonder de onregelmatigheid een andere afloop zou kunnen hebben gehad.

Of er sprake zou kunnen zijn geweest van een andere afloop indien de schending niet had plaatsgevonden dient de rechter te beoordelen aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval. Waarbij het voldoende is te bewijzen dat wanneer de schending niet had plaatsgevonden degene tot wie de UTB is gericht, een inbreng had kunnen leveren die voor het vaststellen van de UTB van belang was en waarvan niet kan worden uitgesloten dat deze tot een besluitvormingsproces met een andere afloop had kunnen leiden. In deze zaak heeft eiseres gesteld dat de procedure zonder de onregelmatigheid een andere afloop zou kunnen hebben gehad, maar heeft zij dit volgens de Rechtbank niet nader geconcretiseerd. De enkele stelling dat zij navraag had kunnen doen bij de leveranciers en onvolkomenheden in het Mission Report van OLAF boven water had kunnen krijgen, zonder nadere onderbouwing, is daarvoor onvoldoende.

Rechtbank Noord-Holland 12 februari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:1500

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:1500

Ook het College is van oordeel dat RA onafhankelijk en onpartijdig heeft gehandeld

De aandeelhouder van appellante organiseerde samen met zijn compagnon [C] onder andere motorevenementen op TT Assen, maar hij stopte hiermee en droeg zijn aandelen over aan [C]. Betrokkene is registeraccountant en is door appellante en [C] aangesteld om tot een bindende vaststelling te komen van de waarde van de aandelen van hun BV. Appellante heeft bij de Accountantskamer de juistheid van het advies betwijfeld en verwijt betrokkene dat hij zijn werk niet goed en onafhankelijk heeft gedaan. De Accountantskamer heeft de klachten van appellante ongegrond verklaard.

Het hoger beroep van appellante komt er in de kern op neer dat de Accountantskamer onvoldoende inhoudelijk zou zijn ingegaan op de verwijten van appellant richting betrokkene.

Het College is echter evenals de Accountantskamer van oordeel dat het enkele feit dat betrokkene niet (op alle punten) de opvatting van appellante heeft gevolgd, niet de conclusie rechtvaardigt dat betrokkene niet onafhankelijk en onpartijdig is geweest.

Uit het rapport blijkt dat betrokkene heeft geconstateerd dat appellante en [C] een sterk uiteenlopende visie hadden over de waardering van de onderneming. Betrokkene heeft zijn keuze voor de waarderingsmethode echter uitgebreid toegelicht. Daarnaast heeft betrokkene bewerkstelligd dat de volledige administratie tot en met het jaar 2011 aan appellante ter beschikking werd gesteld opdat appellante een opstelling kon maken van posten die in haar visie ten onrechte als zakelijke posten waren verantwoord. Dit heeft geleid tot een lijst van 63 punten, die vervolgens tijdens een bijeenkomst met alle partijen zijn besproken. Met de Accountantskamer oordeelt het College dat niet is gebleken van omstandigheden die tot de conclusie kunnen leiden dat betrokkene in strijd met het fundamentele beginsel van objectiviteit heeft gehandeld.

Ten aanzien van de gestelde onjuistheden in het rapport oordeelt het College dat betrokkene als bindend adviseur een grote beoordelingsvrijheid toekomt bij de invulling en uitvoering van de opdracht. Mede op grond daarvan kan betrokkene niet tuchtrechtelijk worden verweten diverse kosten (management fee, race- en BMX-kosten en de claim van derden) in aanmerking te hebben genomen bij de waardering van de onderneming. Partijen zijn door betrokkene in de gelegenheid gesteld hun visie op deze kosten kenbaar te maken en betrokkene heeft zijn keuzes in het rapport afdoende gemotiveerd. Het College ziet ook geen aanleiding voor het oordeel dat betrokkene ten aanzien van deze posten onjuiste standpunten heeft ingenomen.

Gelet op de omstandigheden in deze zaak is evenmin gebleken dat de opdracht onredelijk lang heeft geduurd. Ook daarin kan geen aanleiding worden gevonden voor een tuchtrechtelijk verwijt. Het College verklaart het hoger beroep ongegrond.

College van Beroep voor het bedrijfsleven 5 december 2017, ECLI:NL:CBB:2017:501

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2017:501

Klachten advocaat tegen AA niet-ontvankelijk respectievelijk ongegrond

Betrokkene heeft in de periode van januari tot en met november 2009 werkzaamheden ten behoeve van klagers advocatenpraktijk verricht, bestaande uit het samenstellen van de jaarrekening, het opstellen van fiscale aangiften en het voeren van een salarisadministratie.

Klager verwijt betrokkene onder meer dat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn bevoegdheid als accountant. Volgens klager heeft betrokkene heimelijk en te kwader trouw medewerkers van klager aangezet bij hem weg te gaan en ook zou hij een medewerker hebben aangezet een klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten. Daarnaast meende klager dat betrokkene de Belastingdienst en de FIOD vals heeft ingelicht over door klager foutieve gedane BTW-opgaven over de omzet van de Raad voor Rechtsbijstand. Voorts zou hij tegen de Belastingdienst in strijd met de waarheid hebben verklaard niet de administratie voor klager te hebben gevoerd. De klacht van klager valt uiteen in 12 onderdelen.

Ter onderbouwing van zijn klacht heeft klager een door hem opgesteld e-mailbericht overgelegd van 2 mei 2016 aan een aantal advocaten van klagers kantoor. In de e-mail wordt onder meer ingegaan op het handelen van betrokkene zoals dat bij een borrel ter sprake zou zijn gekomen.

De Accountantskamer stelt allereerst vast dat klager onweersproken heeft gelaten dat een deel van het vermeend verwijtbaar handelen vóór maart 2010 heeft plaatsgevonden en er tussen het moment van het verweten handelen of nalaten en het moment van indiening van de klacht een periode van zes jaar of meer is verstreken. Voor zover de klachtonderdelen buiten de zesjaarstermijn vallen, dienen zij niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Voor zover de klachtonderdelen zien op hetgeen zich volgens klager eind 2015 heeft afgespeeld, is de Accountantskamer van oordeel dat klager, in het licht van de gemotiveerde weerspreking door betrokkene, onvoldoende heeft aangevoerd om zijn klacht aannemelijk te maken. De vastlegging door klager zelf van hetgeen tijdens een borrel zou zijn gezegd, is daartoe onvoldoende. Deze klachtonderdelen zijn dan ook in zoverre ongegrond.

Betrokkene heeft voorts betwist dat hij een medewerker van klager ertoe heeft bewogen een klacht tegen klager in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten. Klager heeft zijn stellingen daarna niet nader onderbouwd. Het klachtonderdeel is dan ook ongegrond.

Betrokkene heeft zich verder onder meer verweerd met de stelling dat de BTW-opgaven wel onjuist waren, omdat op de betreffende omzet het normale BTW tarief van toepassing was. Klager heeft dit verweer niet weersproken. Naar zeggen van betrokkene heeft klager destijds niet gereageerd op verzoeken van betrokkene om opheldering te verschaffen over de forse omzet waarop het nultarief van toepassing was, zoals deze bleken uit de van klager afkomstige omzetoverzichten. Klager heeft ook dat niet betwist. Gelet daarop is dit klachtonderdeel eveneens ongegrond.

De overige klachtonderdelen zijn voor een deel niet-ontvankelijk vanwege overschrijding van de driejaarstermijn respectievelijk zesjaarstermijn en voor het overige onvoldoende onderbouwd en dus ongegrond.

Accountantskamer 23 februari 2018, ECLI:NL:TACAKN:2018:6

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken-in-domein/accountants/resultaat/uitspraak/2018/ECLI_NL_TACAKN_2018_6/?zaaknummer=17%2F670&Pagina=1&ItemIndex=1

Klachten hadden in eerdere procedure aanhangig moeten worden gemaakt

Klager is aandeelhouder en bestuurder van klaagster. Klager verwijt zijn voormalige accountant-administratieconsulent, betrokkene, dat hij ten onrechte in de jaarrekening van klaagster een vordering op klager van € 13.500 heeft opgenomen. Daarnaast wordt betrokkene verweten te hebben nagelaten medewerking te verlenen om de fout op te helderen.

In een eerdere procedure heeft betrokkene op een tuchtklacht van onder andere klaagster een berisping opgelegd gekregen. Volgens betrokkene moeten de klachten niet-ontvankelijk worden verklaard, omdat de klacht al in die eerdere procedure aanhangig had moeten worden gemaakt.

De Accountantskamer overweegt dat de eisen van een behoorlijke tuchtprocedure volgens vaste jurisprudentie met zich brengen dat een klager klachten die hun grondslag vinden in een bepaald feitencomplex, waarvan klager kennis draagt, zo veel mogelijk tegelijk in één tuchtprocedure aanhangig moeten maken. In deze procedure is sprake van een andere klager dan in de eerdere procedure. Vastgesteld moet echter worden dat klagers nauw verbonden zijn, omdat klager aandeelhouder en bestuurder is van de klaagster in de eerdere procedure. Als bestuurder was klager volledig op de hoogte van de eerder tegen betrokkene ingediende klacht. Daarnaast was hij bij de behandeling ter zitting van die eerdere klacht aanwezig en de huidige raadsman van klager was ook de raadsman van klaagster destijds. Gezien het vorenstaande moet klager vereenzelvigd worden met klaagster.

Vervolgens oordeelt de Accountantskamer dat klaagster het klachtonderdeel in die eerdere klachtprocedure had kunnen en moeten indienen. Uit een e-mail van 22 april 2016 blijkt dat klager al voordien aan de opvolgend accountant van klaagster te kennen heeft gegeven dat er in de jaarrekening van klaagster een vordering op hem was opgenomen en dat klager van mening was dat dit ten onrechte was gebeurd. Dat destijds nog onduidelijk was of betrokkene een sluitende verklaring zou geven voor de boeking en (zo neen) of hem van het opnemen van deze vordering een (tuchtrechtelijk) verwijt valt te maken, is in het kader van de naleving van de eisen van een behoorlijke tuchtprocedure niet van belang, nu daarvoor uitsluitend bepalend is of een klager kennis droeg van het feitencomplex waarop een klacht stoelt. Het thans aanhangige klachtonderdeel moet daarom – op grond van de eisen van een behoorlijke tuchtprocedure – niet-ontvankelijk worden verklaard.

Ten aanzien van het tweede klachtonderdeel oordeelt de Accountantskamer dat niet, althans onvoldoende, aannemelijk is gemaakt dat betrokkene onvoldoende bereidheid heeft getoond om opheldering te verschaffen over het opnemen van de betreffende vordering. De Accountantskamer neemt daarbij in aanmerking dat onweersproken is dat betrokkene aan de opvolgend accountant van klaagster na 22 april 2016 ten minste zes (inhoudelijke) e-mailberichten heeft gezonden. Het is niet duidelijk wat er schort aan de door betrokkene aan de opvolgend accountant verstrekte informatie. Voor zover dit klachtonderdeel ontvankelijk is, dient dit derhalve ongegrond te worden verklaard.

Accountantskamer 23 februari 2018, ECLI:NL:TACAKN:2018:7

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2018/ECLI_NL_TACAKN_2018_7?DomeinNaam=accountants&Pagina=1&ItemIndex=7

Een accountant die bestuurder is van een onderneming, maakt bij het uitoefenen van het bestuur gebruik van zijn vakbekwaamheid als accountant; klacht echter ongegrond

Klaagster heeft op 24 maart 2017 met [BV1] een overeenkomst voor vijf jaar gesloten tot verhuur aan [BV1] van een pand. [BV1] wordt bestuurd door een vennootschap waarvan betrokkene de enige aandeelhouder en medebestuurder was. In het desbetreffende pand zouden door [BV3] (een vennootschap onder directie van [C]) ongeveer vijftig tijdelijk in de Antwerpse havenregio werkzame arbeidsmigranten worden ondergebracht.

De huur voor de maand maart 2017 en de waarborgsom werden tijdig voldaan. De huur over april 2017 is niet tijdig betaald en betalingen over de maanden mei 2017 en verder zijn uitgebleven.

Na het afsluiten van het contract bleek [C] te hebben besloten de activiteiten onder te brengen bij een andere vennootschap. Betrokkene heeft op 12 april 2017 per e-mail het bericht gekregen dat de huisvesting van de arbeidsmigranten niet bij [BV1] zou worden ondergebracht. Betrokkene heeft nog getracht de huurovereenkomst door een derde te laten voortzetten, maar deze wilde het huurcontract niet ongewijzigd overnemen. Betrokkene heeft in een e-mail van 1 juni 2017 aan de adviseur van klaagster, laten weten dat hij inmiddels was teruggetreden als directeur van [BV1] en dat [C] nu de enige directeur was.

Klaagster verwijt betrokkene dat [BV1] niet heeft voldaan aan het huurcontract met klaagster van 24 maart 2017, omdat zij kort na het aangaan ervan is opgehouden met het betalen van de huurpenningen.

Betrokkene heeft aangevoerd dat hij tegenover klaagster nooit als accountant maar slechts als directeur van [BV1] is opgetreden. Voor zover betrokkene daarmee bedoeld heeft te betogen dat de klacht op die grond niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, faalt zijn betoog. Volgens vaste jurisprudentie heeft het tuchtrecht immers niet de door betrokkene bepleite beperkte reikwijdte. Een accountant die bestuurder is van een onderneming, maakt bij het uitoefenen van het bestuur van een onderneming gebruik van zijn vakbekwaamheid als accountant. Hij verricht in die functie dan ook een professionele dienst als bedoeld in de VGBA, zodat op zijn gedragingen als bestuurder alle fundamentele beginselen van de VGBA van toepassing zijn.

De Accountantskamer is van oordeel dat het feit dat al binnen enkele maanden geen gevolg werd gegeven aan de huurovereenkomst vragen oproept. Mede gelet op het verweer van betrokkene dat ook hij was verrast door de gang van zaken, heeft klaagster echter niet aannemelijk gemaakt dat betrokkene al bij het aangaan van de huurovereenkomst wist of moest weten dat de huurovereenkomst niet zou worden nagekomen. Nu betrokkene, zoals ook klaagster heeft aangevoerd, heeft getracht te bewerkstelligen dat de huurovereenkomst op een of andere wijze zou worden voortgezet en hij bovendien op 23 mei 2017 is teruggetreden als directeur van [BV1], is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat betrokkene tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. De klacht is dan ook ongegrond.

Accountantskamer 9 maart 2018, ECLI:NL:TACAKN:2018:10

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2018/ECLI_NL_TACAKN_2018_10?DomeinNaam=accountants&Pagina=1&ItemIndex=1

Forse gevangenisstraf voor recidiverende dga ter zake van btw-fraude

In eerste aanleg is verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden ter zake van het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting over het eerste en tweede kwartaal van 2012 Daardoor zou een belastingnadeel van € 315.044,00 zijn ontstaan. Verdachte stelt in hoger beroep dat het voornemen bestond om later met suppletieaangiften alsnog de verschuldigde btw te voldoen. Hij verkeerde destijds in een stressvolle periode van zijn ondernemerschap waardoor sprake was van onmacht. Dat geen sprake is van onwil blijkt volgens verdachte uit het feit dat hij heeft getracht suppletieaangiften te doen.

Het Hof oordeelt dat het later, door middel van een suppletieaangifte, melden dat de eerder gedane aangiften onjuist waren, niet met zich meebrengt dat die eerdere onjuiste aangiften alsnog juist worden. Het vermeende voornemen van verdachte doet niet af aan het laakbare van zijn handelen. Het Hof constateert bovendien dat het financiële nadeel tot op heden nog niet ongedaan is gemaakt.

Bij de bepaling van de op te leggen straf slaat het Hof acht op het feit dat verdachte eerder meermalen onherroepelijk voor belastingfraude is veroordeeld. Ook is verdachte meermalen door de Duitse justitie veroordeeld ter zake van fraudedelicten. Uit het reclasseringsrapport komt naar voren dat verdachte is behandeld in verband met non-Hodgkin en thans onder behandeling is vanwege een hiv-besmetting. Hiernaast heeft de voorlopige hechtenis een grote impact gehad op verdachte en heeft hij een behandeling ondergaan voor zijn psychische problematiek.

Gelet op het voorgaande is het Hof van oordeel dat niet kan worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt. Hetgeen over de persoonlijke omstandigheden van verdachte naar voren is gebracht, legt tegenover de ernst van de feiten onvoldoende gewicht in de schaal om tot een ander oordeel te komen.

In de opgelegde en gevorderde gevangenisstraf van 12 maanden komt volgens het Hof de ernst van de bewezenverklaarde feiten en met name het recidiverende gedrag van de verdachte onvoldoende tot uitdrukking, zodat daarmee naar het oordeel van het Hof niet kan worden volstaan. Het Hof gaat daarom over tot oplegging van een gevangenisstraf van langere duur.

Alles afwegende acht het Hof oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, passend en geboden. Met oplegging van deze gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf wordt enerzijds de ernst van het bewezen verklaarde tot uitdrukking gebracht en wordt anderzijds met name de strafoplegging dienstbaar gemaakt aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten. De oplegging van een beroepsverbod wordt onnodig acht.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 13 maart 2018 (ECLI:NL:GHSHE:2018:1053)

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:1053

HR oordeelt over toepassing LOVS-oriëntatiepunten inzake fraude

In eerste aanleg is verdachte veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden ter zake van gewoontewitwassen en het voorhanden hebben van een vuurwapen. Het Hof heeft bij het bepalen van de op te leggen straf aansluiting gezocht bij de LOVS-oriëntatiepunten voor straftoemeting. Het Hof overwoog daarbij dat in het geval van een benadelingsbedrag van ongeveer € 500.000, waarvan in het onderhavige geval sprake is, als uitgangspunt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden geldt.

In cassatie wordt onder meer geklaagd over de strafmotivering. De Hoge Raad herhaalt eerdere jurisprudentie waaruit volgt dat, hoewel de feitenrechter niet is gebonden aan de LOVS-oriëntatiepunten en de uitleg hiervan aan hem is voorbehouden, in gevallen waarin hij die oriëntatiepunten uitlegt en/of toepast in cassatie kan worden getoetst of die uitleg en toepassing door de rechter begrijpelijk is. Die toetsing heeft echter, de rechterlijke straftoemetingsvrijheid in aanmerking genomen alsmede gelet op de aard van die oriëntatiepunten, een beperkt karakter.

Bij de bewijsoverwegingen heeft het Hof aangenomen dat verdachte een bedrag van € 510.000 in de bewezenverklaarde periode heeft uitgegeven, waarvan de herkomst niet door legale inkomsten kan worden verklaard. Aangenomen wordt dat in ieder geval een deel afkomstig is uit misdrijf, namelijk belastingontduiking, wat door het Hof is gekwalificeerd als gewoontewitwassen.

Naast de aansluiting bij de LOVS-oriëntatiepunten voor het benadelingsbedrag van ongeveer €500.000, nam het Hof in strafverzwarende zin in overweging dat verdachte zich gedurende een zeer lange periode heeft schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen en dat hij bovendien zijn inkomsten niet heeft opgegeven aan de instantie waarvan hij zijn WAO-uitkering ontving.

Het middel faalt, nu het Hof in zijn overwegingen heeft betrokken dat niet het gehele bedrag van €510.000 afkomstig was van misdrijf en dat het Hof daarnaast enkele strafverzwarende factoren heeft betrokken bij de straftoemeting, waardoor het oordeel van het Hof om aansluiting te zoeken bij een benadelingsbedrag van ongeveer € 500.000 niet onbegrijpelijk is. Voor een verdergaande toetsing in cassatie is volgens de Hoge Raad geen plaats.

HR 13 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:320

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:320

Verzuimboete Vpb van € 2.639 opgelegd aan in België gevestigde vennootschap

Aan belanghebbende is een verzuimboete van € 2.639 voor het te laat indienen van een aangifte vennootschapsbelasting opgelegd.

Belanghebbende is een naar Belgisch recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die aldaar statutair is gevestigd. De ondernemingsactiviteiten richten zich op de zeevisserij. Het schip vaart onder Belgische vlag, met een Belgische vislicentie en vist op een Belgisch vangstquotum. De vangsten worden voor tenminste 50% verkocht via een Belgische veiling. In geschil is of belanghebbende belastingplichtig is in Nederland en of de verzuimboete van € 2.639 terecht is opgelegd.

De inspecteur stelt zich op het standpunt dat belanghebbende belastingplichtig is in Nederland, omdat de feitelijke leiding vanuit Nederland wordt uitgeoefend. Mevrouw D heeft volgens de inspecteur weliswaar een adres in België, maar is volgens de inspecteur woonachtig in Nederland tezamen met haar echtgenoot. De inspecteur voert onder meer aan dat zij een Nederlandse bankrekening bezitten en dat uit informatie, afkomstig van diverse sociale media, sportverenigingen en branchevereniging blijkt dat zij een woonplaats in Nederland vermelden.

De Rechtbank stelt vast dat er omstandigheden zijn die naar België wijzen als vestigingsplaats en omstandigheden die naar Nederland wijzen. De Rechtbank is van oordeel dat er voldoende omstandigheden zijn op grond waarvan de inspecteur kon menen dat belanghebbende vermoedelijk belastingplichtig is in Nederland, zodat de inspecteur niet onredelijk handelt door belanghebbende te verzoeken om aangifte te doen. Hieruit volgt de verplichting voor belanghebbende om de aangifte in te dienen. Haar standpunt omtrent de belastingplicht ontslaat belanghebbende niet van deze verplichting. Belanghebbende had dit standpunt immers in de aangifte tot uitdrukking kunnen laten komen.

Niet in geschil is dat belanghebbende de aangifte Vpb te laat heeft ingediend. De inspecteur heeft daarom een verzuimboete van € 2.639 opgelegd, zijnde 50% van het wettelijk maximum van 67a AWR. De Rechtbank stelt vast dat belanghebbende, buiten haar stelling omtrent de belastingplicht, geen gronden tegen de boete heeft aangevoerd en dat de inspecteur belanghebbende meerdere malen uitstel heeft verleend voor het doen van de aangifte. De Rechtbank stelt vast dat belanghebbende voldoende tijd heeft gehad om aangifte te doen en is van oordeel dat de boete terecht is opgelegd.

De Rechtbank acht de boete passend en geboden.

Rechtbank Gelderland, 14 maart 2018 (ECLI:NL:RBGEL:2018:1137)

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:1137