Enkele belangrijke nieuwe Wwft-regels op een rij

Op 21 mei 2020 is de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn van kracht geworden. Wij schreven al eerder over het wetsvoorstel op 7 september 2018 en 9 juli 2019. De ¬†voor adviseurs relevante belangrijkste wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staan hieronder vermeld: Sinds 25 mei 2018 zijn EU-landen …

Meer lezen

Ernst van de vergrijpboetes staat niet aan matiging van boetes o.g.v. overschrijding van de redelijke termijn in de weg

Belanghebbende drijft voor eigen rekening een eenmanszaak als interimmanager. In de aangifte inkomstenbelasting heeft belanghebbende ten behoeve van zijn eenmanszaak huurkosten van een loods aangegeven als ‘overige kosten’. De loods is indirect in eigendom bij belanghebbende en zijn familie en wordt gebruikt voor stichtingen in de auto- en motorsport.¬† Volgens de inspecteur leent de loods …

Meer lezen

AG wijst het Hof op toepassing van het rechtszekerheidsbeginsel: een rechtsoverweging van de Hoge Raad kan een impliciete bevestiging zijn van eerdere uitleg

Hof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar wegens het feitelijk leiding geven aan het onjuist of onvolledig indienen van aangiftes en het plegen van valsheid in geschrifte. Door de verdachte is cassatieberoep ingesteld. Het middel komt op tegen de verwerping door …

Meer lezen

Niet-tenlastegelegde feiten door het Hof terecht meegenomen in de straftoemeting bij fiscale fraude

Verdachte is door het Hof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Het cassatiemiddel klaagt dat het Hof bij de strafoplegging ten onrechte rekening heeft gehouden met onjuiste belastingaangiftes die niet aan de verdachte ten laste zijn gelegd. Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan …

Meer lezen

Standpunt dat de box 3-heffing in strijd is met art. 1 EP EVRM, rechtvaardigt niet dat in het geheel geen box 3-vermogen is aangegeven

Belanghebbende heeft in haar aangifte inkomstenbelasting voor de jaren 2005 tot en met 2016 geen melding gemaakt van de door haar in Zwitserland aangehouden bank- en effectenrekening. Vervolgens heeft belanghebbende in verband met haar bankrekening in Zwitserland een beroep gedaan op de inkeerregeling. De inspecteur heeft naar aanleiding hiervan aan belanghebbende voor de jaren 2005 …

Meer lezen

Geen sprake van een geaccepteerd bewijsvermoeden ten aanzien van opzet of grove schuld omdat deze enkel is gebaseerd op verklaringen van derden

Belanghebbende heeft in zijn aangiftes inkomstenbelasting voor de jaren 2012 en 2013 onder meer giften aan de Islamitische Universiteit van Europa (IUE) opgenomen. Door de belastingdienst is geconstateerd dat diverse belastingplichtigen in hun aangiftes inkomstenbelasting een veel groter bedrag aan giften aan de IUE hebben opgenomen dan in de jaarstukken van de IUE is verantwoord. …

Meer lezen

Geen geslaagd beroep op AVAS wegens verblijf in het buitenland, de aangifte is niet tijdig ingediend

De inspecteur heeft belanghebbende uitgenodigd tot het doen van aangifte inkomstenbelasting. Na geen reactie te hebben ontvangen, heeft de inspecteur de belanghebbende herinnerd en aangemaand. Belanghebbende heeft hierna in een brief aan de inspecteur gesteld dat hij wegens verblijf in het buitenland niet in de gelegenheid was tijdig aangifte te doen. Hij verzoekt in deze …

Meer lezen

5 Jaar gevangenisstraf voor deelname aan een grootschalige, internationale btw-carrouselfraude

De verdachte in deze zaak staat terecht voor deelname aan grootschalige, internationale btw-carrouselfraude. Hij wordt beschuldigd van het plegen van valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank acht bewezen dat X BV zich schuldig heeft gemaakt aan opzettelijk onjuist doen van aangiftes. De vraag is (onder andere) of verdachte …

Meer lezen

De gronden waarop de boete berust dienen uiterlijk bij de oplegging van de boete aan de belanghebbende te worden meegedeeld

Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag opgelegd naar aanleiding van een boekenonderzoek. In het hieruit opgemaakte controlerapport heeft de inspecteur aangekondigd dat vergrijpboetes van 50% van de nageheven omzetbelasting zullen worden opgelegd op basis van art. 67f AWR en art. 10a AWR. Het gaat dus om twee verschillende beboetbare feiten. Aangekondigd is dat er twee boetes …

Meer lezen