Geen pleitbaar standpunt; nota van afrekening is aan te merken als een factuur in de zin van art. 37 OB

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan het opzettelijk namens de BV doen van onjuiste aangiftes omzetbelasting en valsheid in geschrift. Verdachte heeft beroep in cassatie ingesteld. Met het eerste cassatiemiddel klaagt verdachte over het feit dat het Hof ten onrechte het pleitbaar standpunt-verweer terzijde heeft geschoven. In …

Meer lezen

Vergrijpboete bij omkering van bewijslast wegens jarenlang niet opgeven van inkomsten uit hennephandel

Belanghebbende heeft al jaren (2006 tot 2013) geen aangifte inkomstenbelasting gedaan. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat belanghebbende in die jaren inkomsten uit hennephandel heeft gehad. Naar aanleiding van de bevindingen uit dit onderzoek heeft de inspecteur het inkomen van belanghebbende geschat en hem een navorderingsaanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2013 opgelegd en een vergrijpboete. …

Meer lezen

Boetebeschikking niet op juiste wijze bekend gemaakt; terugverwijzing bezwaar tegen boete

De inspecteur heeft op 14 oktober 2015 aan belanghebbende voor het jaar 2013 een aanslag inkomstenbelasting, alsmede een beschikking belastingrente en een (vergrijp)boete opgelegd. De inspecteur heeft de bezwaren hiertegen niet-ontvankelijk verklaard, nu deze medio 2018 door belanghebbende zijn ingediend. De bezwaren zijn vervolgens aangemerkt als verzoeken om ambtshalve vermindering en deze zijn afgewezen. Belanghebbende …

Meer lezen

Invoering UBO-register is een feit: BFT wijst alvast op de gevolgen voor de Wwft

Met ingang van 27 september 2020 dienen vennootschappen en andere juridische entiteiten gegevens en bescheiden in te winnen (en bij te houden) over wie hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) zijn. Deze gegevens en bescheiden dienen toereikend, accuraat en actueel te zijn (artikel 10b, lid 1 Wwft). Een UBO verschaft de vennootschap of andere juridische entiteit alle …

Meer lezen

Minister beantwoordt Kamervragen over de registratie van pseudo-ubo’s

In het UBO-register moeten de natuurlijke personen worden geregistreerd die de uiteindelijke eigendom van of de zeggenschap over een juridische entiteit hebben. Maar wat nu als geen natuurlijk persoon als zodanig kwalificeert? Minister Hoekstra van Financiën bevestigt nogmaals dat dan het volledige statutaire bestuur van een rechtspersoon, respectievelijke alle vennoten van een personenvennootschap dient/dienen te …

Meer lezen

Kamer van Koophandel publiceert handleiding voor notarissen over UBO-opgave

Vanaf 27 september 2020 is het openbare UBO-register bij de Kamer van Koophandel actief. Organisaties die daartoe gehouden zijn,  dienen hierin hun uiteindelijk gerechtigde(n) te registreren. Ook de notaris kan dit doen. De notaris moet dit ook doen bij de oprichting van nieuwe rechtspersonen. NAU: Notarisapplicatie UBO De Kamer van Koophandel heeft voor de UBO-registratie …

Meer lezen

AG: Een fiscale bewezenverklaring voor het ‘gebruiken’ van een valse factuur staat geen strafrechtelijke bewezenverklaring van het ‘opstellen’ van diezelfde factuur in de weg

Verdachte heeft valse facturen opgemaakt en in zijn bedrijfsadministratie opgenomen. Een deel van de valse facturen is aan de Belastingdienst overgelegd toen deze een onderzoek naar de aangiftes omzetbelasting begon. Het Hof heeft onder andere bewezenverklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het feitelijk leidinggeven aan: belastingfraude (artikel 69 lid 2 AWR), het opmaken …

Meer lezen

OM niet-ontvankelijk wegens het instellen van een opsporingsonderzoek en vervolging naar niet verstrekte informatie terwijl de rechtmatigheid van informatiebeschikkingen wordt aangevochten

De Belastingdienst onderzoekt de aangiften van twee natuurlijke personen en aanverwante vennootschappen. Ten behoeve van dit onderzoek worden diverse gegevens opgevraagd en verstrekt. Naar aanleiding hiervan worden vervolgvragen gesteld naar klantdossiers en facturen betreffende diverse Limiteds. De (rechts)personen en de Belastingdienst belanden vervolgens in een geschil over het verstrekken van deze gegevens. Hangende deze fiscale …

Meer lezen

Belastingadviseur kan niet worden aangemerkt als ‘degene die bij belastingwet voorziene aangifte heeft gedaan’

Verdachte is een belastingadviseur die opzettelijk onjuist en/of onvolledig aangiftes inkomstenbelasting ten name van anderen deed. Meer specifiek nam hij in de aangiftes onjuiste aftrekposten op. De vraag in cassatie is of verdachte in zijn hoedanigheid van belastingadviseur kan worden aangemerkt als ‘degene die bij belastingwet voorziene aangifte heeft gedaan’ in de zin van art. …

Meer lezen

Oud-registeraccountant krijgt 9 maanden gevangenisstraf wegens het plegen van meerdere fiscale delicten en valsheid in geschrift

Verdachte, oud-registeraccountant en zelfstandig ondernemer, is door het Hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden wegens het plegen van verschillende fiscale delicten en van valsheid in geschrift. De verdediging voerde eerst een niet-ontvankelijkheidsverweer. Verdachte zou willekeurig zijn vervolgd nu tenminste 8.400 andere ondernemers vergelijkbare fouten in de aangiften hebben gemaakt. Het Hof overweegt …

Meer lezen