Beroep op ne bis in idem gegrond: fiscale boete belet strafrechtelijke veroordeling

De verdachte, een rechtspersoon, maakt deel uit van een groot concern dat sushi-restaurants exploiteert. Uit FIOD-onderzoek is gebleken dat het concern (omzet)belastingfraude heeft gepleegd door contante omzetten uit de kas te verwijderen. Aan het administratiekantoor van het concern werd vervolgens een valse administratie verstrekt waardoor er onjuiste aangiften werd gedaan. De afgeroomde omzet werd gebruikt …

Meer lezen

Vernietiging verzuimboete omdat de inspecteur de ‘wijziging uitsteltermijn-brief’ niet heeft opgenomen bij de gedingstukken

Belanghebbende is enig aandeelhouder van een holding. Hij heeft daaraan aan lening verstrekt waarop de verschuldigde rente is bijgeschreven. Daarnaast heeft hij een schuld in rekening-courant aan de holding. De holding is in 2013 failliet verklaard. Belanghebbende heeft de rentevordering van ruim € 190.000 in 2013 wegens oninbaarheid afgewaardeerd ten laste van het resultaat uit overige …

Meer lezen

Accountant wist van contante commissiebetalingen en controleert onvoldoende

Naar aanleiding van berichtgeving in NRC Handelsblad over fraude bij een onderneming is de AFM een onderzoek gestart naar het accountantskantoor dat de jaarrekeningen van die onderneming controleerde. Voor het onderzoek heeft de AFM door middel van informatievorderingen de beschikking gekregen over onder meer de papieren en elektronische controledossiers, de e-mailboxen en -archieven van (oud) …

Meer lezen

Klachten SOBI over kennis van fraude bij dochteronderneming van klant ongegrond

Deze klachtzaak is verbonden met de klachtzaken van de AFM tegen twee accountants inzake commissiebetalingen. Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie is de klaagster en zij verwijt twee accountants dat zij jarenlang kennis hebben gehad van omkopingsfraude bij de dochteronderneming van een door hen gecontroleerde onderneming en hebben nagelaten de fraude aan de bevoegde autoriteiten te melden. …

Meer lezen

De Rechtbank acht geen grond aanwezig tot matiging van de verzuimboete wegens te laat betalen loonheffingen

Belanghebbende betaalt de verschuldigde loonheffing 15 dagen te laat en krijgt daarvoor een boete van € 2.209. Op 25 juni 2019 is aangifte loonheffingen gedaan voor het tijdvak juni 2019. Op basis van de aangifte is een bedrag van € 73.654 verschuldigd. Belanghebbende betaalt dit echter niet vóór de uiterste betaaldatum van 31 juli 2019 maar …

Meer lezen

Gevangenisstraf van 10 maanden maar geen beroepsverbod voor onder meer belastingfraude, schending ambtsgeheim en medeplichtigheid aan ambtelijke corruptie

Verdachte was medewerker van de Belastingdienst en tevens belastingadviseur. Hij wordt verdacht van het opzettelijk onjuist doen van aangiftes inkomstenbelasting, van schending van het ambtsgeheim door informatie uit systemen van de Belastingdienst aan te wenden ten behoeve van ongeoorloofde nevenwerkzaamheden als belastingadviseur, van valsheid in geschrift en van ambtelijke corruptie. Samen met een medeverdachte werkte …

Meer lezen

Taakstraf van 180 uur wegens het doen plegen van het niet voeren van een deugdelijke administratie en valsheid in geschrift

Verdachte is fiscalist en oud-advocaat. Hij werkt voor een juridisch advieskantoor dat op naam van zijn vrouw staat en laat zijn aangiften omzetbelasting verzorgen door zijn boekhouder. Hij wordt na een onderzoek naar omzetbelastingfraude vervolgd wegens valsheid in geschrift en het niet voeren van een deugdelijke administratie voor het juridisch advieskantoor. In juli 2014 werd …

Meer lezen

Verzuimboete voor ANBI-stichting wegens nihilaangifte overdrachtsbelasting

De inspecteur heeft aan belanghebbende, een ANBI, een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd ter zake van de verkrijging van de economische eigendom van een onroerende zaak. Belanghebbende had – in afwachting van een minnelijke taxatie met de Belastingdienst – een belastbare verkrijging van nihil aangegeven. Het pand is uiteindelijk in een minnelijke overeenkomst met de inspecteur gewaardeerd …

Meer lezen

Taakstraf van 240 uur wegens onterecht toepassing van de margeregeling

Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude in 2014 door als feitelijk leidinggevende opzettelijk onjuiste aangiftes omzetbelasting te laten indienen door zijn boekhouder. Verdachte heeft ten onrechte gebruik gemaakt van de margeregeling. Hij verkoopt uitsluitend nieuwe telefoontoestellen, terwijl de margeregeling alleen geldt voor gebruikte goederen. Hierdoor is bijna …

Meer lezen