Monitoren en melden: integriteitstoezicht door belastingadvies- en accountancykantoren

Sinds de invoering van de Wet Witwassen en Financiering Terrorisme (WWFT) in 2008 vallen accountancy- en belastingadvieskantoren onder het ‘instellingenbegrip’ als bedoeld in art. 1 van deze wet. Deze kantoren zijn dus WWFT-plichtig.

Per 1 januari 2015 is als gevolg van de Wijzigingswet financiële markten 2015 een aantal wijzigingen van kracht. Reden voor de recente wijzigingen is onder meer het groeiende besef dat door de verscherpte controle in de financiële sector ook de genoemde instellingen in toenemende mate kwetsbaar kunnen zijn voor witwassen.

De vraag is of de belastingadviseur en de accountant zich voldoende bewust zijn van de verstrekkende gevolgen van de verplichtingen die de WWFT hen eigenlijk oplegt! Wordt de WWFT wel op correcte wijze nageleefd? Mocht dit niet het geval zijn, wat zijn dan de consequenties?
In de cursus ‘monitoren en melden’ wordt ingegaan op de wettelijke vereisten die WWFT stelt, inclusief de recente wijzigingen, en op de vertaalslag die door belastingadvies- en accountancykantoren moet worden gemaakt. Ook zal het KnowYourClient-dossier en het up te date houden daarvan worden besproken. Ook het spanningsveld dat kan ontstaan in de relatie tot de klant zal aan de orde komen.

Inhoud
• De inhoud, reikwijdte en doelstelling van de Wwft
• Het begrip integriteit
• Risicoprofielen
• Het verrichten van cliëntenonderzoek (verschillende soorten)
• Verplichting tot monitoring, zorgplicht, bewaarplicht, opleidingsplicht (KYC-dossier)
• Spanningsvelden: eindigen of verbod zakelijke relatie
• Het tijdig melden van uitgevoerde of voorgenomen ongebruikelijke transacties

Vorm
De onderwerpen zullen aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden worden toegelicht. Er is vanzelfsprekend alle ruimte voor vragen en discussie. Voorafgaand aan de cursus kunnen aan de docent ook casusposities ter bespreking worden toegezonden.

Doelgroep
• Compliance officers
• Accountants
• Fiscalisten

Duur en locatie
In onderling overleg vast te stellen.