Enkele belangrijke nieuwe Wwft-regels op een rij

Op 21 mei 2020 is de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn van kracht geworden. Wij schreven al eerder over het wetsvoorstel op 7 september 2018 en 9 juli 2019. De Ā voor adviseurs relevante belangrijkste wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staan hieronder vermeld:

 1. Sinds 25 mei 2018 zijn EU-landen verplicht om iedere twee jaar een National Risk Assessment op te stellen. Als gevolg van een wijziging moeten tevens enkele statistieken worden gepubliceerd. Die statistieken dienen onder meer de volgende gegevens te bevatten:
  1. de omvang van de verschillende sectoren van Wwft-instellingen;
  2. het aantal meldingen van verdachte transacties aan de FIU en het gevolg dat aan deze meldingen is gegeven;
  3. de personele middelen die zijn toegewezen aan de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor toezicht op AML/CFT en de FIU;
  4. het aantal toezichtactiviteiten, de geconstateerde overtredingen en de daarvoor opgelegde sancties / maatregelen.
 1. In de Wwft wordt toegevoegd welke acties nodig zijn indien een ā€˜pseudo-UBOā€™ (een leidinggever) als UBO wordt aangemerkt. De tijdens het verificatieproces genomen maatregelen en ondervonden moeilijkheden moeten dan worden vastgelegd (artikel 3, lid 2, onderdeel b, Wwft). In de Memorie van Toelichting werd nog opgemerkt dat het niet kunnen identificeren van een UBO in de meeste gevallen extra risicoā€™s met zich meebrengt en er daarom extra waarborgen dienen te gelden.
 1. In bepaalde situaties dient het cliƫntonderzoek voortaan sowieso te worden geactualiseerd. Dit is het geval indien de relevante omstandigheden van een cliƫnt veranderen en wanneer een instelling op grond van de Wwft verplicht is om contact op te nemen met de cliƫnt om informatie met betrekking tot de UBO te evalueren (artikel 3, lid 11, Wwft).
 1. In de wet wordt expliciet opgenomen welke maatregelen bij een verscherpt cliĆ«ntenonderzoek ten minste genomen moeten worden als het gaat om cliĆ«nten in landen met een ā€“ volgens de Europese Commissie ā€“ hoog witwas- of terrorismefinancieringsrisico. De toe te passen maatregelen kunnen ook bij ministeriĆ«le regeling nog worden uitgebreid (artikel 9 Wwft).
 1. Er komen in alle EU-landen lijsten met functies die als ā€˜politically exposedā€™ worden aangemerkt. De nationale lijsten wordt ook op EU-niveau geconsolideerd en gepubliceerd. Er is door de Belastingdienst reeds een Nederlandse lijst gepubliceerd.

Het wetsvoorstel tot invoering van het UBO-register is nog bij de Eerste Kamer in behandeling. Daarnaast komt er een UBO-register voor trusts, waarvan het wetsvoorstel binnenkort zal worden ingediend.